TCI
  • Anasayfa
  • Kişisel Verilerin Korunması
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile TCI Kabin İçi Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (Şirket) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.

1. İşleme Amacı
Kanun uyarınca kişisel veri; kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmıştır. Şirket, TCI KABIN İÇİ SİSTEMLERİ UÇAK KOLTUK PARÇALARI ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMASI katılımcılarının Başvuru Formun’da yer alan ad-soyad, TC Kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, okuduğu okul, fakülte, bölüm ve sınıfı ile sınırlı olmak kaydıyla verilerini ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, söz konusu yarışma operasyonlarının yürütülebilmesi ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5/f maddesi uyarınca Şirket’in meşru menfaati kapsamında amaç ve süre ile sınırlı olmak kaydıyla işlenmektedir.

2. Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı
Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verileri şu kişilerle paylaşabilir;
• Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,
• Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla ve iş ortaklarımızla Yukarıda belirtilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleşmeyecektir.

3. Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kanun Kapsamındaki Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı dilekçeniz ile “Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı E Kapısı Pendik 34906” adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Talebiniz Şirket tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İşbu aydınlatma metni, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi hususunda aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.